Kurs dla animatora grup

by ks. Paweł Chyla

Ma on na celu wykształcenie starszych ministrantów pomocnych w prowadzeniu zbiórek.

W tym roku szkolnym planowane jest zorganizowanie kursu animatorskiego. Ma on na celu wykształcenie animatorów, czyli starszych ministrantów pomocnych w przygotowaniu i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas różnych wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji. Kandydat na animatora powinien spełniać następujące warunki: powinien być osobą pełnoletnią (przynajmniej uczęszczać do II klasy szkoły średniej), powinien posiadać cechy potrzebne w posłudze animatorskiej (pobożność, odpowiedzialność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny, wyróżniająca się moralność, zdolności pedagogiczne potrzebne w pracy z grupami młodszych ministrantów). Wybór kandydata powinien być dokonany z wielką roztropnością. Animatorem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zajęcia  kursu obejmować będą zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów formacji ministranckiej i najważniejsze zagadnienia z dynamiki grup, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki i pracy z małymi grupami.

Ze względu na to, iż w poprzednich latach była zbyt mała liczba chętnych do wzięcia udziału w takim kursie, dlatego dotychczas te kursy jeszcze w naszej diecezji się nie odbyły. Z podobnym problemem borykała się diecezja gliwicka. W ostatnich dwóch latach katechetycznym zorganizowany został wspólny kurs dla obydwu diecezji w Nędzy. Jeżeli  w tym roku będzie odpowiednia liczba chętnych, to zorganizujemy kurs oddzielnie, jeśli nie - to wzorem ostatnich lat połączymy się z diecezją gliwicką.

Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań weekendowych. Miejsce i czas zostaną podane po zgłoszeniu się kandydatów. Pierwsze spotkanie powinno odbyć się w listopadzie. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów w naszej diecezji i w diecezji gliwickiej, zrobimy jeden wspólny kurs. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny. Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie.

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do końca października 2019 r. do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (telefon: 77 487 91 56).